KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
PERSONEL AYDINLATMA METNİ

Değerli Çalışanımız;
MİKROLİFT MÜH. ASN. ELK. BIL.OTM. SİS.İ SAN.TİC. LTD.ŞTİ kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem vermektedir.

MİKROLİFT MÜH. ASN. ELK. BIL.OTM. SİS.İ SAN.TİC. LTD.ŞTİ olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca (“KVKK”), Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
İş sözleşmesi gereği ve ilgili kanunlar çerçevesinde; ad, soyad, doğum tarihi, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi, telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi), şirketimizin bilgi ve irtibat sistemlerini kullanımınıza ilişkin bilgiler, şirket bilgisayarı ip numarası, finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, banka hesap bilgileri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik no, aylık toplam mesai bilgisi, izin durumu çıkış/dönüş tarihi, performansınızın değerlendirilmesine ilişkin bilgiler, askerlik terhis belgesi, öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, fotoğraflarınız, videolarınız, kamera kayıtları, işe giriş çıkış tarihleri, şirketin sizlere eğitim, seminer vb. sağlaması halinde bunlara katılım bilgileriniz, şirket işlerinin icrası esnasında yaptığınız masraflara ilişkin bilgiler, ailenize dair (baba, anne, eş, kardeşin iletişim bilgileri), acil durumlarda ulaşmamızı istediğiniz kişinin irtibat bilgileri gibi Kişisel Verileriniz ve detaylı sağlık bilgileri veya tıbbi bilgiler, ceza mahkumiyetine ilişkin bilgileriniz ile sınırlı olmak üzere Özel Nitelikli Kişisel verileriniz MİKROLİFT MÜH. ASN. ELK. BIL.OTM. SİS.İ SAN.TİC. LTD.ŞTİ tarafından işlenmektedir.

2. Kişisel VerileriniziHangi Amaçlarla İşliyoruz?
Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz;
• İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerini (performans değerlendirmeleri, maaş planlamaları, eğitim ihtiyaçlarının tesbiti vb.) planlayabilmemiz ve uygulayabilmemiz, iletişim faaliyetlerini, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütebilmemiz,
• Sizlere maaş ödemelerinizi, sigorta ödemelerini yapabilmemiz, ve bunlara ilişkin vergi yükümlülüklerimiziyerine getirebilmemiz,
• Acil durum yönetim süreçlerini, bilgi güvenliği süreçlerini, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerini, faaliyetleri mevzuata uygun yürütebilmemiz,
• Yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapabilmemiz ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütebilmemiz,
• Ticari ve/veya iş stratejilerini planlanlayıp ve uygulayabilmemiz,finans ve muhasebe işlerinin yürütebilmemiz,
• Sizlerin bedensel ve ruhsal güvenliğini,şirketimizin emniyetini ve bunlara ilişkin idari, teknik tedbirleri sağlayabilmemiz, saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütebilmemiz,
• Her türlü iş ilişkisine girilen şirketlerle ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğini sağlayabilmemiz,
• Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edebilmemiz; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemleri yapabilmemiz,
• İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizi muhafaza edebilmemiz; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi işlerini gerçekleştirmemiz; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlayabilmemiz; bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri alabilmemiz,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz, yasal takipleri ve hukuki süreçleri yürütebilmemiz,amaçları ile işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandıralacak ve kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, avukatlık bürolarına, mali müşavirlere, anlaşmalı olduğumuz servis şirketine, denetim firmalarına aktarılabilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir? Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. ve 5. maddelerinde belirtilen (i) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve (ii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması sebepleriyle işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak kaydıyla,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzereotomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak ve gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizi Paylaşmak İstemezseniz? İstenilen kişisel verilerinizi vermek istemezseniz, sizinle olan sözleşmeden doğan borçlarımızı (size ödeme yapma, size bir menfaat sağlama borcumuz vb.) veya yasal yükümlülüklerimizi (çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlama vb.) tamamen yerine getiremeyebiliriz.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?
Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin kanun kapsamındaki hakları sayılmıştır.
KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre MİKROLİFT MÜH. ASN. ELK. BIL.OTM. SİS.İ SAN.TİC. LTD.ŞTİ’ye yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : MİKROLİFT MÜH. ASN. ELK. BIL.OTM. SİS.İ SAN.TİC. LTD.ŞTİ
Adres: Ferhatpaşa Mah. G-13 Sok. No: 62 Ataşehir - İstanbul


İşbu Aydınlatma Metnini okudum anladım
AD SOYAD – İMZA

Forma Ulaşmak İçin Lütfen TIKLAYINIZ.